Vinaora Nivo Slider 3.x

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van IJssel Advocaten, gevestigd aan de Van Twickelostraat 13 te Deventer. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. IJssel Advocaten is een samenwerkingsverband tussen drie zelfstandig werkende advocaten, mr. M. van Haaf-Noot, mr. M. Kiers en mr. S.H.G. Swennen

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0570-503090 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zaaksdossier

Indien u een opdracht aan de advocaat verstrekt, verwerkt de advocaat persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en geboortedatum. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Zaaksdossier

De advocaat gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om uw zaak te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere

persoonsgegevens verwerkt worden tijdens dit traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst tot opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de advocaat, omdat de advocaat de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal uw zaak dan onmiddellijk moeten afsluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in de procedure.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zaaksdossier

Wij bewaren het elektronische zaaksdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Het papieren dossier wordt direct na beëindiging van de zaak vernietigd.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende zeven jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in het kader van kwaliteitsbevordering maar ook wegens vervanging, binnen het samenwerkingsverband van IJssel Advocaten gedeeld.

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de advocaat verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de advocaat heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de advocaat de financiële administratie verricht. Verder werken wij met een digitaal alimentatieprogramma. Met

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de

persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop

van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

deze partijen heeft de advocaat een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij de zaak, een klacht tegen de advocaat indient die betrekking heeft op de behandeling van een zaaksdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten, de Klachtencommissie Advocatuur of een andere klachtenbehandelaar. Uw gegevens worden door de betreffende instanties vertrouwelijk behandeld.

Uw persoonsgegevens worden verder gedeeld met die instanties die bij de zaak betrokken zijn, bijvoorbeeld de Rechtbank of het Openbaar Ministerie, maar alleen voor zover dit in verband met uw zaak van belang is. Voor cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, worden de gegevens doorgegeven aan de Raad voor Rechtsbijstand uitsluitend in verband met het aanvragen van een toevoeging. In het kader van uw zaak kan het ook nodig zijn dat wij informatie (uittreksels) opvragen bij een gemeente.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of in bepaalde gevallen - het

    recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen:

    het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

  4. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal

    leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

Versie mei 2018

 

Advies of contact?

 
Bel voor advies0570 - 50 30 90

Adres
Van Twickelostraat 13
7411 SC Deventer

 info@ijsseladvocaten.nl
  0570 - 50 30 90
fax: 0570 – 50 30 91

Gesprekken met cliënten voeren wij op ons kantoor in Deventer, maar eventueel ook op locatie.
Dit doen wij onder andere in Bathmen, Lettele, Raalte, Olst, Wijhe, Epse, Gorssel, Wilp en Twello.